O konferencji

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI ORAZ KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

VIII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE TEORIA I PRAKTYKA
18 PAŹDZIERNIKA 2018

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

AKADEMICKIE CENTRUM BADAŃ EUROREGIONALNYCH
AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
PRACOWNIA ANALIZ GOSPODARCZYCH


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
REGIONALNY ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących
teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

Tematyka konferencji:

I   Rola i znaczenie rewizji finansowej wobec kryzysu gospodarczego

 • Globalizacja usług finansowych.
 • Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości.
 • Rola biegłego rewidenta.
 • Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej.
 • Standardy rewizji finansowej.

II  Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w świetle uregulowań krajowych  i międzynarodowych

 • Wpływ polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów na jakość  informacji o sytuacji majątkowo-finansowej.
 • Kierunki proponowanych zmian w regulacjach prawnych rachunkowości.
 • Wykorzystanie informacji ze sprawozdawczości do podejmowania decyzji.
 • Wymagania wobec zawodu księgowego.
 • Specyfika rachunkowości wybranych rodzajów jednostek gospodarczych.
 • Koncepcje rachunku kosztów i ich wykorzystanie w praktyce.

III Perspektywy rozwoju bankowości i rynku kapitałowego

 • Innowacyjność w sektorze usług finansowych.
 • Nowoczesne techniki świadczenia usług bankowych.
 • Rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym.
 • Bezpieczeństwo systemów bankowych.
 • Ryzyko na rynkach finansowych.
 • Funkcjonowanie i rozwój rynków finansowych.

IV Finanse przedsiębiorstw – teoria a aktualne wymagania praktyki

 • Źródła finansowanie przedsiębiorstw.
 • Problematyka wyceny przedsiębiorstw.
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstw.
 • Planowanie finansowe.
 • Controlling.
 • Narzędzia zarządzania finansami.