O konferencji

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI ORAZ KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

IX OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE TEORIA I PRAKTYKA
17 PAŹDZIERNIKA 2019

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

AKADEMICKIE CENTRUM BADAŃ EUROREGIONALNYCH
AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
PRACOWNIA ANALIZ GOSPODARCZYCH


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
REGIONALNY ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących
teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

Tematyka konferencji:

I   Kierunki rozwoju współczesnej sprawozdawczości finansowej

 • Wpływ polityki rachunkowości na kształtowanie sprawozdań finansowych.
 • Standardy w sprawozdawczości finansowej.
 • Integracja sprawozdawczości finansowej i niefinansowej.
 • Sprawozdawczość finansowa a raporty biznesowe.
 • Współczesne trendy w sprawozdawczości finansowej.
 • Badania sprawozdań finansowych.

II  Kapitały w rozwoju działalności przedsiębiorstw - aktualne problemy

 • Kapitał w teoriach nauki ekonomii XXI.
 • Pomiar i koszt kapitału w przedsiębiorstwie.
 • Rodzaje źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw.
 • Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa.
 • Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa.
 • Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstwa.
 • Rola giełdy papierów wartościowych w pozyskaniu kapitału.
 • Międzynarodowe przepływy kapitałowe i finansowe.

 

Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w monografii naukowej. Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe zostało ujęte w wykazie w/w wydawnictw poziom I - 80 punktów pod pozycją nr 7.